www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

ALGEMENE VOORWAARDEN

I OFFERTES EN BESTELLINGEN 1. Onze offertes zijn slechts geldig gedurende de in de bijzondere voorwaarden bepaalde optie-

termijn.Als wij geen optietermijn bepalen, zijn onze offertes vrijblijvend en dienvolgens voor ons niet-verbindend. Onze tussenpersonen, agenten en personeelsleden hebben geen enkele bevoegdheid om de vennootschap te verbinden; hun offertes moeten het voorwerp uitmaken van aanvaarding en schriftelijke bevestiging door de verkoopsdirecteur of de door hem daar- toe aangestelde personen. De offertes en contracten zijn persoonlijk en slechts overdraagbaar mits ons akkoord.

2. Uit de bestelling vloeit het akkoord van onze medecontractant voort met onderhavige algemene voorwaarden, alsook de verzaking aan het inroepen van deze, die op zijn eigen docu- menten zouden zijn vermeld en die dus door onderhavige algemene voorwaarden geprevaleerd worden, zelfs in het geval de algemene voorwaarden van de medecontractant een clausule in deze zelfde zin zou bevatten; haar/zijn verzaking aan haar/zijn algemene voor- waarden is hierbij dus absoluut en onherroepelijk aanvaard.

3. Voor stukken met speciale of abnormale afmetingen, die niet gecatalogeerd zijn, of met afwij- kende afmetingen, behouden wij ons het recht voor een hoeveelheid af te leveren, die 10% hoger of lager ligt dan de bestelde hoeveelheid, zonder dat de klant het meer-geleverde kan weigeren of het ontbrekende kan opeisen.

4. De matrijzen blijven te allen tijde ons eigendom en wij behouden ons het recht voor er één of andere van te vernietigen indien gedurende 24 maanden geen bestellingen binnenlopen welke het gebruik van deze matrijzen vergen.

II PRIJZEN 1. Onze prijzen worden netto gegeven, vrij van alle taksen of enige aanslag. Alle taksen of

gelijkaardige afhoudingen, die eventueel door de overheid zouden worden ingevoerd, zullen worden in rekening gebracht ter gelegenheid van de facturatie van de levering. Tussen het ogenblik van het aanbod en de levering, behouden wij ons het recht voor onze prijzen aan te passen aan koerswijzigingen, wijzigingen van douanetarieven of van alle taksen of belastingen.

2. Behoudens strijdige bepalingen in onze aanbiedingen, zijn al onze leveringen af magazijn. Vanaf dit ogenblik hebben wij voldaan aan al onze verplichtingen en worden de goederen ver- voerd op het risico van de bestemmeling. Door te vermelden dat een zending franco wordt ver- zonden of door bij overeenkomst ter uitzonderlijke titel, de vervoerkosten voor onze rekening te nemen wordt niet gewijzigd aan de plaats van de levering zoals hoger bepaald.

3. Bij gebrek aan instructies te herhalen bij iedere bestelling, beslissen wij over de geschiktheid van de verpakking.

III LEVERING 1. De leveringstermijnen worden slechts ten indikatieve titel gegeven en de niet naleving ervan

opent geen enkel rechtsmiddel voor de koper. De nalatigheid van onze leveranciers van buitenlandse koopwaar en van primaire grondstoffen, vertragingen en moeilijkheden tijdens het vervoer, koerswijzigingen die onze prijs beïnvloeden, stakingen, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersom- standigheden, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale produk- tie, bij de verzending of het vervoer van goederen en, in het algemeen, alle omstandigheden onafhankelijk van onze wil, worden beschouwd als gevallen van overmacht en bevrijden ons van het geheel of gedeeltelijk eerbiedigen, naargelang van het geval en zelfs wanneer strikte levertermijnen werden overeengekomen, van deze termijnen, prijzen en andere clausules van de bestelling, welke door ons werden aanvaard. Deze omstandigheden kunnen door de koper niet worden ingeroepen om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomsten te eisen.

IV KLACHTEN Iedere klacht moet ons bij aangetekend schrijven en voor ieder gebruik van de koopwaar bereiken binnen de vijftien dagen vanaf de datum van verzending. Iedere terugzending zonder onze toestemming zal worden geweigerd. De ontlasting, gegeven aan de vervoerder, geldt in geen geval als aanvaarding. De terugzending van de koopwaar is onderworpen aan ons vooraf- gaandelijk schriftelijk akkoord.

V WAARBORG Bij gebreken in de grondstof of door ons erkende fouten, beperkt onze waarborg zich, hetzij tot de terugbetaling van de waarde van de geleverde goederen, hetzij tot het gratis vervangen ervan binnen een normale tijdspanne, af magazijn. Iedere vergoeding uit hoofde van demon- tage, hermontage of enige gebruikelijke schade is uitgesloten. Het door de medecontractant gegeven akkoord ook het stilzwijgende bij gebreke aan voormeld protest binnen 15 dagen houdt vrijstelling in van een contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid, die rechtstreeks of onrechtstreeks op ons zou kunnen wegen uit hoofde van elke schade die de medecontrac- tant, zijn personeel of derden zou kunnen treffen om welke reden ook en tengevolge van welke omstandigheden ook. De klant zal zelf moeten waken over het bezorgen van de door de wet vereiste veiligheidsbeschikkingen.

VI BETALING Behoudens strijdige bepalingen, zal de betaling van de factuur binnen de 30 dagen geschieden, zonder enige uitzondering en dit te rekenen vanaf de factuurdatum. De uitgifte van wissel- brieven, orderbriefjes, cheques of overschrijvingen maken geen uitzondering uit op deze bepa- ling en brengen geen schuldvernieuwing mee. Bij niet-betaling op de vastgestelde tijdstippen, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een jaarlijkse intrest van 10% meebrengen, vanaf de datum van de betrokken factuur, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zon- der dat deze bepaling afbreuk kan doen aan de onmiddellijke eisbaarheid van de schuld. Geen enkele weigering van de betaling kan worden aanvaard omdat de koper een twistpunt opwerpt. Bij gebreke aan betaling van een factuur na aanmaning van de medecontractant, zal de waarde van de factuur vermeerderd worden met 10% ten titel van een forfaitair en onherleid- baar boetebeding, met een minimum van 25,- Euro met behoud van hoger vermelde intresten. Bij gebrek aan betaling zijn wij gerechtigd iedere lopende overeenkomst te ontbinden of te verbreken.

VII EIGENDOMSRECHT Wij blijven als leverancier en verkoper eigenaar van de geleverde goederen tot aan de algehele en volledige betaling ervan. Het is aan de medecontractant verboden de goederen op enige wijze te vervreemden zolang geen volledige betaling is tussengekomen. Refererend aan het bepaalde sub III. hiervoor, gaat het risico van het geleverde bij levering over op de medecon- tractant.

VIII BETWISTINGEN Gebeurlijke betwistingen en geschillen tussen partijen zullen enkel beslecht worden door, naar gelang de waarde van het geschil, de vrederechter van het 4de kanton van Antwerpen of de rechtbanken van Antwerpen of, naar gelang de hoedanigheid van partijen, de rechtbank van koophandel van Antwerpen of de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, aan wie par- tijen hierbij uitdrukkelijk bevoegdheid opdragen ongeacht de woonplaats/zetel van partijen en/of de plaats waar het voorwerp van betwisting tot stand is gekomen.

CONDITIONS GENERALES

I OFFRES ET COMMANDES 1. Nos offres sont valables pendant un délai d option fixé dans les conditions particulières de

l offre. Si nous ne fixons aucun délai d option, nos offres sont faites sans engagement. Nos inter- médiaires, agents et membres de notre personnel n ont aucun pouvoir pour engager la société; leurs offres doivent faire l objet d acceptation et confirmation écrite, par le directeur des ventes ou les personnes désignées par lui a cet effet. Nos offres et contrats sont personnels et seule- ment applicable après notre accord.

2. La commande implique l adhésion de notre cocontractant aux présentes conditions générales et sa renonciation à invoquer celles qui figureraient sur ses propres documents. Du fait de la pas- sation de commande par le cocontractant, nos conditions générales prévalent sur les clauses générales d achats du cocontractant, même si ces dernières stipulent que seuls ses conditions d achats prévalent sur toutes les autres conditions.

3. Pour les pièces de dimensions spéciales ou anormales, non cataloguées, ou d autres dimensions, nous nous réservons le droit de fournir une quantité supérieure ou inférieure de 10% à la quan- tité commandée, sans que le client puisse refuser le surplus ou exiger le manquant.

4. Les matrices restent notre propriété en tout temps et nous nous réservons le droit d en détruire l une ou l autre lorsque des commandes nécessitant l utilisation de ces matrices n auront pas été enrégistrées pendant une période de 24 mois.

II PRIX 1. Nos prix s entendent nets, libres de toute taxe ou imposition de toute sorte. Toutes taxes ou

retenues similaires nouvelles que décréteraient éventuellement les autorités, seraient portées en compte lors de la facturation de la fourniture. Entre le moment de l offre et celui de la livrai- son, nous nous réservons de droit d adapter nos prix aux fluctuations du change, modifications des tarifs douanier, de toutes taxes ou de tous impôts nouveaux.

2. Sauf stipulations contraires dans nos offres, nos livraisons s entendent toujours pour marchan- dises rendues départ nos magasins. Dès cet instant, nos obligations sont accomplies et les marchandises voyagent aux risques et périls du destinatiare. Le fait d acheminer un envoi fran- co de port en facture ou d avoir accepté un marché en prenant exceptionnellement les frais de transport à notre charge ne modifie en rien le lieu de livraison qui est stipulé ci-dessus.

3. En l absence d instructions, à répéter à chaque commande, nous décidons de l opportunité et de la nature des emballages.

III LIVRAISON Les délais de livraison ne sont donné qu à titre indicatif et leur inobservation n ouvre donc aucun recours à l acheteur. La carence de nos fournisseurs de marchandises étrangères et de matières premières, les retards et difficultés dans le transport, les fluctuations de change affec- tant nos prix de revient, les grèves, lock-outs, mobilisation générale, état de guerre ou de révo- lution, intempéries, les obstacles à la réception des combustibles et approvisionnements, à la production normale, à l expédition ou au transport de marchandises, et en général toutes les causes indépendantes de notre volonté sont considérées comme cas de force majeure et nous dispensent du respect partiel ou total, suivant le cas, des délais, même s il a été spécifié que les délais sont de rigueur, prix et autres stipulations des commandes même acceptées par nous. Ces événements ne peuvent être invoqués par l acheteur pour réclamer des dommages et intérêts ou la résiliation des marchés.

IV RECLAMATIONS Toute réclamation doit nous parvenir dans les quinze jours de la date d expédition des marchan- dises et ceci par lettre recommandée et avant tout emploi de la marchandise. Tout retour non autorisé sera refusé. La décharge donnée au transporteur ne constitue en aucun cas acceptation. Les retours de marchandises sont soumis à notre accord écrit préalable.

V GARANTIE Notre garantie se borne, en cas de vice de matière ou de défaut reconnu par nous, soit au rem- boursement de la valeur de la marchandise livrée, soit au remplacement gratuit de celle-ci dans un délai normal, départ nos magasins. Toute indemnité du chef de démontage, remontage ou prejudice généralement quelconque étant exclue. L accord donné sur le marché par le cocontractant de même que l absence de plainte ou prostestation formelle dans la quinzaine entraine exonération entière de responsabilité tant contracturelle que quasi délictuelle, qui pourrait peser sur nous directement ou indirectement du chef de tous dommages qui pourraient frapper soit le cocontractant lui-même, soit son per- sonnel, soit des tiers, pour quelques causes et à la suite de quelque circonstance que ce soit. Le client devra veiller lui-même à pourvoir le matériel des dispositifs exigés par la loi.

VI PAIEMENT Sauf stipulation contraire, le paiement de la facture se fera dans les 30 jours, sans dérogation d aucune sorte, prenant cours dès la date d établissement de la facture. L émission de traites, promesses, chèques ou mandats ne déroge pas à cette clause ni ne con- stitue novation. En cas de non paiement aux dates fixées, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 10% l an, et ce depuis la date d emission de la fac- ture, sans que cette clause nuise à l exigibilité immédiate de la dette. Aucun refus de paiement ne peut être admis pour cause de litige soulevé par l acheteur. En cas de non paiement, malgré les relances de paiements introduites, le montant de la facture sera majoré d un montant égal à 10% du total de la facture à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible, avec un minimum de 25,- Euro, le tout sans préjudice du paiement des intérêts prévus ci-dessus. Tout défaut de paiement nous autorise à résilier ou résoudre tout contrat en cours.

VII DROIT DE PROPRIETE En tant que fournisseur, nous restons propriétaires des marchandises livrées jusqu au paiement de ces dernières et ceci dans leur entièreté. Il est interdit au cocontractant d aliéner des marchandises tant que celles-ci n auront pas été payée intégralement. En référence au para- graphe III ci-dessus, les risques liés à la fourniture, seront supportés par le cocontractant.

VIII CONTESTATIONS Toutes contestations ou litiges entre la société et ses clients seront, selon l importance du litige en question, traités soit, par la justice de paix du 4ième canton de la ville d Anvers ou par le tri- bunal de la même ville. En cas de contestation ou litige très important ce seront soit le tribunal de commerce de la ville d Anvers ou la chambre de 1ière instance de la même ville qui seront seuls compétents pour trancher le différent, ceci indépendamment du lieu de résidence des plaignants ou de la société, il en va même pour le lieu ou le litige serait apparu.

1000