PRODUCTIE METALEN ONDERDELEN

Snijden: Materiaal verwijderen om een definitieve vorm te krijgen

Vormen: Smelten, verhitten of mechanische kracht gebruiken om metaal in een gewenste vorm te krijgen

Lassen / Verbinden: Twee of meer onderdelen permanent met elkaar verbinden

OPPERVLAKPREPARATIE

Slijpen: Het metalen oppervlak schuren met een draaiende schijf

Mechanische reiniging: Onvolkomenheden van het werkoppervlak verwijderen met behulp van schurende materialen

Chemische reiniging: Automatische wassystemen die vuil, olie e.d. verwijderen

AFWERKING

Poedercoating en verven: Het oppervlak van het metaal coaten voor een mooier uiterlijk en slijtvastheid

Hittebehandeling: Hitte- en temperatuurveranderingen gebruiken om de eigenschappen van het metaal te veranderen

Galvaniseren: Het metalen oppervlak coaten met een ander metaal

MONTAGE

Handmatige / Mechanische montage: Eindmontage en bevestiging van onderdelen met gereedschap en met de hand

Verpakking: Labelen, in dozen doen, inpakken en op pallets plaatsen voor de uiteindelijke verzending

ONDERHOUD

Onderhoud: Algemeen, preventief en ongepland (nood-) onderhoud zoals reinigen of olie verversen of montagestukken en machineonderdelen vervangen

OVERIGE TOEPASSINGEN

Toiletruimtes en wasbakken: Zorgen voor een schone en hygiënische omgeving voor het personeel

Bezoekers: Bezoekers beschermen tegen de gevaren van het productieproces

Laboratorium: Voor testen, kwaliteitscontrole en aboratoriumprocessen

Een typisch metaalbewerkingsbedrijf heeft vele verschillende ruimtes met verschillende behoeften aan persoonlijke bescherming.

Wij leveren een uitgebreid assortiment oogbescherming, maskers, gehoorbescherming, handschoenen en poetsdoeken, die speciaal ontworpen zijn om te voorzien in de specifieke behoeften van een groot aantal taken binnen de metaalindustrie.

Oplossingen voor de metaalindustrie

Ga voor meer informatie naar www.kcprofessional.com/nl/metal_products_equipment

TOEPASSELIJKE PRODUCTEN PRODUCTIE METALEN

ONDERDELEN OPPERVLAKVOOR-

BEREIDING AFWERKING MONTAGE ONDERHOUD

OVERIGE TOEPASSINGEN

HANDELING

V er

b in

d en

/ L

as se

n

V o

rm en

Sn ij

d en

C h

em is

ch e

re in

ig in

g

M ec

h an

is ch

e re

in ig

in g

Sl ij

p en

G al

va n

is er

en

H it

te b

eh an

d el

in g

P o

ed er

co at

in g

e n

ve

rv en

V er

p ak

ki n

g

H an

d m

at ig

e m

o n

ta g

e en

m

ec h

an is

ch e

m o

n ta

g e

P re

ve n

ti ef

, b

ij zo

n d

er e

n

al g

em ee

n

o n

d er

h o

u d

T o

il et

ru im

te s

en

w as

b ak

ke n

B ez

o ek

er s

La b

o ra

to ri

u m

POETSDOEKEN    HANDSCHOENEN       OOGBESCHERMING        MASKERS        GEHOORBESCHERMING       KLEDING   OVERIGE  

765