le s d on

n ée

s ch

an ge

ro n t- el le s le v is ag

e d e n os

v il le s ? w il l d at a

ch an

ge th

e fa ce o f o

ur c it ie s?

2 0 5

r en

co nt re s av ec d es e nt re pr en

eu rs

5 m ee

ti n gs

w it h e n tr ep

re n eu

rs 2 8 sa

n té e t bi en

-v iv re a u c œ u r de

l a

tt ra ct iv it é de

s vi ll es

h ea

lt h a n d w el ln es

s ar e w h at m

ak e ci ti es

at tr ac ti ve 50 z oo

m s ur 8 s ol ut io ns

d ur ab

le s po

ur le

s vi ll es

c lo se

u p

on 8 s us

ta in ab

le u rb an

s ol ut io ns

74 1 5 ac tu al it és s ur la

g es ti on

d e la

re ss ou

rc e 15

r ec en

t d ev el op

m en

ts in r es ou

rc e m an

ag em

en t 1

12

© M ill o