Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

101

tomi/panproktokolektomi se Tabell 18. Vid fynd av enbart låggradig dysplasi (LGD) i slät slemhinna utan närliggande synlig lesion bör förnyad undersökning med nya biopsier göras inom 3 6 månader. Fynd av multifokal LGD (i två eller flera biopsier från olika lokalisationer i kolorektum) eller LGD vid upprepade koloskopier är observandum och kolektomi bör övervägas. I andra hand, t. ex. vid oren tarm, eller vid pågående inflammation då den färgade slemhinnan är svår att bedöma, eller om möjlighet till kromoendoskopi saknas, kan ett praktiskt alternativ vara att ta två biopsier i 10 segment över hela kolon. Vid förekomst av utbredda postinflammatoriska polyper kan endoskopisk övervakning bli svår eller omöjlig att genomföra på ett tillförlitligt vis. Diskussion om profylaktisk kolektomi kan då behöva föras med patienten.

Status post subtotal kolektomi och ileorektalanastomos Patienter med tidigare extensiv kolit som är kolektomerade och endast har rektum kvar (IRA eller ileostomi/kvarvarande försluten rektum) bör följas enligt ovanstående riklinjer/tidsin- tervall men flexibel sigmoideoskopi blir då tillräcklig.