Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

35

Lätt skov Svårt skov Antal blodtillblandade diarréer/dygn <4 ≥6 Hemoglobin >115 g/L <105 g/L Temperatur <37,5 °C >37,8 °C CRP normal >30 mg/L Puls <90/min >90/min

Ett medelsvårt skov faller mellan de båda avgränsningarna. Vid svårt skov räcker det med ≥6 blodtillblandade avföringar kombinerat med ett av övriga kriterier.

Ofta föreligger dessutom en lätt till måttlig albuminsänk- ning. Utbredningen vid ett svårt skov är nästan alltid extensiv. I uttalade fall företer patienten tecken på dehydrering, med takykardi och påverkat AT och har då nästan alltid extensiv/ total kolit. Ovanstående i kombination med feber talar för att inflammationen penetrerat tarmväggen på djupet med en fulminant kolitbild med risk för toxisk kolondilatation, per- foration och i det värsta scenariot peritonit, sepsis och chock. Fulminant kolit är ett mycket allvarligt tillstånd som tidigare hade en hög mortalitet (30 50 %). Optimal och snabb medi- cinsk behandling, intensiv övervakning och beredskap för akut kirurgi inom ramen för nära samarbete mellan medicinska gastroenterologer och kolorektal kirurger har emellertid lett till en kraftigt förbättrad prognos och den akuta mortaliteten är idag mycket låg. Vid fulminant kolit med toxisk kolondilatation (Tabell 10) är indikationen för omedelbar kirurgi mycket stark. För de min- dre svåra skoven av UC har en annan bedömningsskala, (den s.k. Mayo score) fått stor spridning eftersom den har använts

Tabell 9. Gradering av svårighets- graden av akuta skov av UC4,5