Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

43

Antal lösa avföringar, 1 poäng för varje

Grad av buksmärta, 0 poäng (ingen) 3 (svår)

Allmänt välbefinnande, 0 poäng (bra) 4 (uselt)

Komplikationer, 1 poäng för varje Artralgi Uveit Erytema nodosum Pyoderma gangrenosum Aftösa sår Analfissur Ny fistel Abscess

Palpabel resistens i höger fossa 0 poäng ingen 1 poäng tveksam 2 poäng säker 3 poäng ömmande

Total summa:

HBI 0 4 = Remission, HBI 5 7 = Lätt aktivitet HBI 8 16 = Måttlig aktivitet HBI >16 = Uttalad aktvitiet

I klinisk praxis räknas även extraintestinala manifestationer som artrit, episklerit, irit med i komplikationer.

Prognos vid CD Det finns för närvarande ingen bot för CD, men sympto- men kan hos det stora flertalet patienter hållas efter med en sammanvägd medicinsk och kirurgisk behandlingsinsats. Det verkar som om sjukdomen har en tendens att bli mildare ju längre sjukdomsdurationen är. I moderna uppföljnings- material föreligger ej någon ökad mortalitet och den sociala prognosen är god. Se även Figur 3 (data från Norge).