Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

42

Aktivitetsbedömning Olika sätt att bedöma sjukdomsaktivitet vid CD finns tillgängliga. Den mest använda i kliniska prövningssam- manhang är det s.k. CDAI (Crohn s Disease Activity Index). CDAI är dock otympligt i klinisk vardag eftersom det krävs en veckas symptomregistrering och tillgång till hematokrit- värde. Det s.k. Harvey-Bradshaw index (HBI) är betydligt enklare och bygger på föregående dags symptom. Det korrele- rar väl till CDAI men uppvisar större variabilitet (Tabell 13). Vissa tillämpningar av HBI har en modifierad beräknings- modell för antalet avföringar för patienter med tunntarms- resektion. Originalversionen av HBI lämpar sig därför bäst för patienter som inte genomgått operation. För aktivitetsbedömning vid såväl CD som UC används förutom anamnes och status ett provbatteri bestående av Hb, LPK, TPK, CRP (s.k. känslig CRP är att föredra), samt albumin. Vanligen föreligger svar på dessa prover inom någon eller några timmar och de ger sammantaget en god översiktsbild av patientens tillstånd. Mätning av calpro- tectin i feces (FCP) är ett enkelt test, där höga värden är kopplade till mängden utsöndrade leukocyter och indikerar aktiv inflammation både vid UC och CD. FCP kan variera relativt kraftigt över dagen och bör tolkas tillsammans med CRP för att öka sensitiviteten och specificiteten för tarmin- flammationen. FCP är inte specifikt för IBD utan all typ av inflammation i tarmen kan ge förhöjt calprotectinvärde, t.ex. infektioner. FCP har troligen sitt största värde i lång- tidsuppföljningen av individuella patienter.

Tabell 13. Aktivitetsindex för CD enligt Harvey-Bradshaw (HBI)8