Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

72

allvarliga biverkningar. Dock är evidensen för den kliniska effektiviteten svag. Jämfört med kontrollgrupp har man inte kunnat visa någon signifikant vinst med budesonid som underhållsbehandling.

Diarrébehandling vid CD Kolestyramin (Questran®) givet i upptitrerad dos, 1/4 1 pulver ca 15 30 min före måltid 1 3 gånger dagligen, samt eventuellt till natten, är förstahandsmedel vid diarrébesvär status post ileocekal resektion. Vid nedsatt fördragsamhet kan istället kolestipol i tablettform eller pulver (Lestid® 1 g 1 4 x 2 3) prövas. Cholestagel är ytterligare ett tillgäng- ligt preparat. Andrahandsmedel är loperamid (Imodium®/ Dimor®) och i svårare fall kodein (företrädesvis till nat- ten). Ibland kan bulkmedel vara av nytta (t. ex. Inolaxol®, ViSiblin® eller Lunelax®). Vid kort tarm (>1 m borttaget) kan även fettmalabsorption ge diarréer och pankreasenzym till varje måltid kan vara till hjälp (högst individualiserad dosering, börja med 25000 E Creon, 1 2 tabletter vid fru- kost, lunch om middag). Vid mycket uttalade diarrébesvär efter omfattande tarmresektioner kan en somatostatinana- log (Sandostatin®) som subkutan injektion behöva tillgripas, ofta med snabb effekt.

Riskminimering och strategier vid immun-

supprimerande behandling Riskminimering Tiopuriner och biologiska läkemedel innebär att immunför- svaret försvagas i varierande grad. Detta innebär att risken för infektioner, inklusive opportunistiska agens, måste vär-