Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

86

som dock nu för tiden blivit mycket ovanligt till följd av konservativ kirurgisk strategi och ökad långtidsterapi med immunmodulerande behandling. Vid tunntarms- CD i kombination med ileostomi är risken stor även för generell malabsorption och vätskeförluster. Se vidare under Nutrition vid IBD (sidan 92).

konkrement CD-patienter, särskilt de som genomgått tunntarmsresek- tion, anses ha en ökad risk för gallsten liksom även för njursten (oxalatstenar p. g. a. hyperoxaluri).

bakteriell överväxt Stenoser till följd av fibrotiska strikturer eller inflammato- riskt trånga partier kan, liksom även borttagande av ileoce- kalvalveln, ge upphov till patologiskt ökad bakterieflora i tunntarmen. Ökade diarrébesvär kan bli följden.

ileus Kan uppstå till följd av inflammation och senare fibros med strikturering/stenosering av lumen, framför allt i dis- tala ileum. Vanligast är dock relativ stenosering med kortare och oftast spontant övergående smärtattacker (oegentligt kallat subileus) efter intag av svårdigererad föda som t.ex. svamp, trådig frukt, nötter eller liknande. I de flesta fall av relativ stenosering är expektans med avlastning och i. v. dropp tillräckligt, ibland med tillförsel av röntgenkontrast (Gastrografin®). Patienter som tidigare opererats löper dess- utom en ökad risk för bridileus till följd av adherensbildning.