Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

76

endast i 6 17 % av fallen (varierar mellan olika studier) som dessa endogena ADAB når nivåer som har klinisk betydelse. ADAB kan undvikas genom att man ger infu- sionerna/injektionerna regelbundet och inte hoppar över doser. Kombinationsbehandling med immunmodulering (tiopuriner) minskar antikroppsbildningen. ADAB kan framförallt orsaka en betydligt snabbare eliminering av de infunderade anti-TNF-antikropparna. Ett alternativ för att undvika ADAB vid t ex intolerans mot tiopuriner och MTX är att monitorera dalvärdena och tillse att anti-TNF-koncen- trationen i blodet hålls i den övre delen av det terapeutiska intervallet. ADAB bidrar även till infusionsreaktioner. Om man har höga nivåer av ADAB brukar det inte hjälpa att höja dosen av det aktuella anti-TNF-läkemedlet. Dock kan man byta mellan infliximab, adalimumab och golimumab eftersom ADAB mot ett anti-TNF-läkemedel vanligvis inte korsreagerar med de andra. Man vet ännu inte betydelsen av läkemedelsnivåer och eventuell antikroppsbildning mot vedolizumab, men preliminära studier tyder på att dalvärdet vecka 6 (inför tredje infusionen) kan vara prediktivt för behandlingssvar. Monitorering av ustekinumab-behandling finns även tillgängligt vid vissa universitetssjukhus, men den vetenskapliga evidensen för direkt patientnytta saknas på grund av brist på kliniska studier.