Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

60

Behandlingssvar/förlopp Vanligen svarar ca 50 % prompt på 3 4 dagars behandling enligt A-C, ytterligare 10 20 % har ett långsammare svar.

Vid bristfällig eller ingen respons dag 3: Överväg behand- ling med infliximab (5 mg/kg kroppsvikt efter att latent TBC uteslutits se kapitel om CD, sidan 66). Så kallade Sverige -index, dvs antal tarmtömningar/dygn + (0,14 x CRP), kan utgöra beslutsstöd avseende akut behandling med infliximab. Om värdet är >8 föreligger en 70 % risk för kolektomi inom 30 dagar och indikation för rescuebehand- ling stärks. Vid <8 är risken 16 %. Om patienten svarar på infliximab med sjunkande avföringsfrekvens, mindre blod och förbättrat AT: IFX-behandlingen bör då fortsätta och insättning av azatioprin bör övervägas (se sidan 65 under CD).

Om försämrat bukstatus, stigande temperatur, stigande eller kvarstående CRP och/eller röntgenverifierad kolondi- latation under adekvat behandling ska alltid akut kolektomi övervägas. I denna situation är det viktigt med gemensam bedömning av kirurg och medicinsk gastroenterolog.

Distal kolit 5-ASA ges i första hand som lokalbehandling (rektalsus- pension, skum eller suppositorium 1 2 gånger/dag, se Tabell 16) vid proktit eller maximalt vänstersidig kolit. Lokalbehandling med rektala 5-ASA-preparat bör bibehållas 4 8 veckor och fortsätta även efter klinisk förbättring för att sedan gradvis trappas ned till en acceptabel underhållsdos för patienten, eventuellt skiftas ut mot ett oralt preparat. Vid terapisvikt med rektala 5-ASA-preparat kan istället byte till en topikal GCS-beredning prövas: (rektalsuspension eller skum) med Prednisolon Klysma (f.d. Pred-Clysma®), hydro-