Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

63

Medicinsk behandling av CD 1. 5-Aminosalicylat (5-ASA) Inget rent 5-ASA-preparat finns registrerat för indikationen CD i Sverige, utan än så länge är det endast det med sulfa- pyridin sammansatta klassiska sulfasalazinet (SASP), med en modest effekt vid ileokolisk och kolorektal CD, som har denna indikation. 5-aminosalicylat i s.k. slow release bered- ning i form av mikrogranula som ger en jämn frisättning av 5-ASA genom hela tunntarmen och även kolon (Pentasa®), har i jämförande studier visat sig kunna inducera sympto- matisk remission hos ca 40 % av patienter med mild till måttligt aktiv ileal/ileokolisk CD. Även pH-beroende bered- ningar har provats vid mild/måttlig ileal eller ileocekal CD (Asacol®), men det är oklart vilken dos av 5-ASA som är den optimala dosen för akutbehandling. Flera studier tyder på att höga doser (4 g eller mer) är nödvändiga för att ge effekt vid CD. De europeiska riktlinjerna stöder inte att 5-ASA används för CD. Dock finns viss evidens för 5-ASA som profylax-behandling mot recidiv efter ileocekal resektion.

2. Glukokortikosteroider (GCS) GCS är den effektivaste medicinska behandlingen vid akuta skov av CD. Ungefär 60 80 % av patienterna uppnår kli- nisk (symptomatisk) remission vid behandling med peroralt prednisolon. Det är dock skillnad på kliniskt och endosko- piskt svar. Vid en standardbehandling med prednisolon ses ibland endast en begränsad förbättring av den endosko- piska bilden. Endast en knapp tredjedel av CD-patienterna verkar nå fullständig slemhinneläkning vid högdos kortison- behandling (1 mg/kg).

Normal startdos prednisolon 40 60 mg/dag, eventuellt uppdelat på två doser initialt, men med successiv nedtrapp-