Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

55

Det senaste alternativet bland biologiska läkemedel är uste- kinumab (Stelara®) för UC. Stelara är en IgG-antikropp mot p40 subenheten som återfinns både på interleukin 12 (IL-12) och interleukin 23 (IL-23), varför bägge cytokinerna block- eras. Cirka 6 mg/kg ges intravenöst som startdos följt av en andra dos 90 mg subkutant efter 8 veckor. Om patienten svarar på behandlingen ges fortsättningsvis subkutana injek- tioner var 12:e vecka. Om patienten inte svarat adekvat på behandlingen 8 veckor efter första subkutana dosen kan den andra subkutana dosen ges redan efter 8 veckor. Vid partiellt svar finns möj- ligheten att fortsätta med 90 mg subkutant var åttonde vecka. Ustekinumabs position i behandlingsstrategin är inte klarlagd i kliniska studier.

5. Jak-hämmare Jak-hämmare inhiberar intracellulära Januskinaser (JAK) i immunceller. JAK vidarekopplar signalen när cytokiner fäster på cytokinreceptorer på cellytan. Signalen skickas vidare från receptorn via JAK till cellkärnan, där olika gener aktiveras eller inhiberas. I jämförelse med biologisk behandling som ofta neutraliserar en cytokin, blockerar Jak-hämmare signaler från flera cytokiner och har därmed ett bredare immunsuppri- merande anslag. Jak-hämmare är små molekyler som tas per os. Den första Jak-hämmaren som är godkänd för måttlig till svår ulcerös kolit är tofacitinib (Xeljanz®), som blockerar flera cytokiner (bl a IL-2, IL-6, IFN-g) via JAK 1-(2)-3. Tofacitinib tabletter 10mg x 2 ges de första 8 veckorna som induktionsbe- handling och därefter 5mg x 2 som underhållsbehandling. Om patienten inte svarar tillräckligt under de 8 första veckorna kan man fortsätta med den högre dosen i ytterligare 8 veckor för att därefter sänka dosen till underhållsbehandling. Man bör inte fortsätta mer än 16 veckor vid uteblivet svar. Om patienten tidigare inte svarat på anti-TNF eller om behandlingssvikt