Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

80

Kirurgi vid CD Behandlingen av CD uppfattades bland annat av professor Burrill Crohn själv som primärt kirurgisk med resektion av det afficierade tarmavsnittet. Ganska snart stod det emeller- tid klart att sjukdomen hade en mycket hög recidivfrekvens efter kirurgisk terapi. Principen med väl tilltagna resektioner med god mar- ginal mellan makroskopiskt sjuk och frisk tarm visade sig inte minska recidivrisken, snarare tvärtom. Vid begränsad ileocekalresektion av klassisk ileocekal CD är den sympto- matiska recidivrisken efter ett år ca 20 %, efter fem år 50 % och efter tio år 70 %. Recidiv kommer oftast mycket tidigt, redan efter några månader postoperativt och ses makrosko- piskt först i form av aftösa ulcerationer i neoterminala ileum precis proximalt om anastomosen till kolon. Risken för en ny operation är ca 40 % efter tio år. En begränsad ileocekal resektion är ändå ett alternativ till medicinsk behandling vid denna sjukdomslokalisation eftersom fler än hälften av patienterna kan klara sig utmärkt under lång tid utan tillägg av medicinsk terapi. Kirurgisk behandling vid CD är i första hand riktad mot komplikationer som abscesser, enterokutana eller enteroen- terala fistlar, samt fibrösa stenoser. Strategin är att genom- föra minsta möjliga ingrepp, numera ofta laparoskopiskt, och med användande av tarmbevarande kirurgi så långt det är möjligt. Ny teknik innebär strikturplastik ( öppna på längden sy ihop på tvären ) och/eller korta, eventu- ella multipla, resektioner. Vid tillväxthämning hos barn måste resektion övervägas tidigt i förloppet. För att mini- mera resektionens omfattning rekommenderas peroperativ enteroskopi (eventuellt via liten enterostomi) för optimal evaluering av förändringarna på mukosasidan.