Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

95

Graviditet och IBD Fertilitet

Fekunditet, d.v.s. den fysiologiska förmågan att få barn, skiljer sig inte signifikant mellan kvinnor med och utan IBD. Studier har emellertid visat att kvinnor med IBD föder färre barn jämfört med förväntat, d. v. s. fertiliteten är lägre. Detta beror troligen på andra faktorer, såsom frivillig prevention, läkares inrådan, samt en tendens att undvika samlag till följd av smärtor.

Behandling med sulfasalazin (Salazopyrin®) kan orsaka manlig infertilitet, då sulfapyridindelen kan påverka såväl spermieantal som spermiekvalitet negativt. Tillståndet är reversibelt om behandlingen upphör eller vid byte till sulfa- fritt alternativ. Fertiliteten kan också påverkas av proktoko- lektomi eller annan bäckendissektion med viss (liten) risk för skador på tubor hos kvinnor eller nervskador hos män (kan orsaka impotens eller retrograd ejakulation). Kvinnor med IBD bör inte använda östrogeninnehållande preventivmedel pga risken för tromboembolism vid skov och man brukar därmed avråda från s.k. kombinerad hor- monell antikonception. Hormonspiral med gestagen är ett utmärkt alternativ för de kvinnor som bör undvika preparat med östrogen. Då IBD är en relativ kontraindikation får för- respektive nackdelar med östrogenhaltigt preparat vär- deras i det enskilda fallet.

Graviditet Kvinnor med IBD tycks inte ha någon säkerställd ökad risk att drabbas av missfall eller missbildade barn jämfört med kvinnor i allmänhet. Dock föreligger en ökad risk för under- burenhet och därmed även underviktiga barn. Förlossning med kejsarsnitt är vanligare och ökad sjukdomsaktivitet är kopplat till sämre graviditetsutfall. Dock bör betonas att vid klinisk remission är graviditetsutfallet jämförbart med en frisk population. Ca 20 30 % av kvinnor med IBD i lugnt skede riskerar att få ett nytt skov under gravidditeten, vilket ungefär motsvarar förväntad recidivfrekvens per år hos