Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

53

Antikroppar mot cytokinen TNF är en etablerad behandling vid måttlig till svår UC. Tre olika IgG-antikroppar finns tillängliga. Infliximab (IFX, Remicade®) är en chimerisk antikropp med en liten del från mus. Antikroppen ges som infusion (5 mg/kg) med en induktionsfas vecka 0, 2 och 6 och därefter underhållsbehandling var åttonde vecka. Adalimumab (Humira®) är en human IgG-antikropp som patienten själv kan injicera subkutant. Induktionsbehandling inleds med 160 mg första veckan, 80 mg efter två veckor, och därefter 40 mg varannan vecka som underhållsbehand- ling. Golimumab (Simponi®) är den senaste anti-TNF- antikroppen och är liksom adalimumab en helt humaniserad IgG-antikropp som injiceras subkutant.

Golimumab har endast UC som indikation (ej CD) och induktionsbehandlingen utgörs av 200 mg vecka 0 och 100 mg vecka 2. Därefter ges underhållsbehandling, 100 mg var fjärde vecka för patienter som väger över 80 kg och 50 mg var fjärde vecka för övriga.

Vid behov kan underhållsbehandlingen behöva intensifi- eras. Ökad dosering upp till 10 mg/kg eller tätare intervall vid IFX-behandling samt 40 mg/vecka avseende adalimumab kan tillgripas vid symptomgenombrott.

Studier talar för att kombinationsbehandlingen azatioprin och infliximab ger bäst effekt bland tidigare tiopurin/anti- TNF-naiva patienter. Delvis kan effekten av kombinations- behandling hänföras en reducerad risk att bilda antikroppar mot läkemedlet.

Biosimilarer, dvs nästan identiska kopior, har introducerats på den svenska marknaden för IFX och adalimumab. För IBD-patienter som ska sättas in på IFX (bionaiva patienter) tyder kliniska studier på att originalpreparat och biosimilarer är likvärdiga. Att byta från originalpreparat till biosimilar är ej heller associerad med behandlingssvikt eller intolerans enligt den stora norska studien NOR-Switch, där IFX byttes