Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

61

kortison (Colifoam®) eller budesonid skum (Budenofalk®). Vid refraktär distal kolit (d.v.s. ingen terapeutisk effekt trots 4 8 veckors behandling) byter man i första hand till det som ej prövats, alternativt kombinerar behandlingsalterna- tiven ovan. Immunomodulerande behandling med azatioprin över- vägs tidigt och biologisk behandling kan ibland bli nödvän- digt. Endast i de svåratse fallen av distal kolit blir slutenvård med högdos av orala eller i.v. GCS aktuellt och operation behöver sällan tillgripas.

Alternativa behandlingar vid distal kolit Lokalanalgetika (Gel Xylocain® (lidokain), 2 % steril endosspruta 10 g, 1 x 2 4) är en atoxisk empiriskt utprövad alternativ-behandling som kan ha god effekt på tenesmer.

S.k. leukocytaferes är en alternativ, icke farmakologisk, behandlingsform som utvecklats i Japan. I korthet går metoden ut på att patientens blod leds genom ett filter och vissa aktiverade leukocyter avskiljs. Behandlingen kan behöva upprepas 5 10 ggr under en 5 8 veckors period. Metoden är skonsam och behäftad med få biverkningar. AdaColumn® finns tillgänglig i Sverige. Aferesbehandling kan ha effekt i paritet med kortison för vissa patienter. För närvarande är rollen för aferes oklar enligt en SBU-rapport från 2009 och två stora RCT-studier på CD och UC har inte visat signifikant klinisk effekt.

Underhållsbehandling UC/proktit har en hög recidivfrekvens efter att remis- sion väl uppnåtts med akutbehandling (>70 % inom ett år). Återfallsrisken kan dock minskas till ca 20 % per år med underhållsbehandling. Långtidsbehandling med