Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

62

5-ASA har visat sig signifikant minska återfallsrisken. Underhållsbehandling bör erbjudas patienterna oavsett utbredning och är i princip att betrakta som livslång. För dosering se Tabell 16. Njurfunktionern bör kontrolleras två gånger årligen vid underhållsbehandling med 5-ASA.

5-ASA i suppositorieform kan användas som remissions- bevarande behandling givet varannan till var tredje dag vid proktit. Patienter som sviktar på ovanstående regimer kan erbjudas kombinationsbehandling med både oral och rektal underhållsterapi, vilken dock ofta är behäftad med brist- fällig följsamhet.

GCS har ingen visad remissionsbevarande potential i lägre doser. Vid steroidberoende UC där operation ej är ett rimligt alternativ bör alltid azatioprin/6-MP försöka sät- tas in. Metotrexat används traditionellt inte i Sverige som underhållsbehandling vid UC. Behandling med biologiska läkemedel har visat remissionsbevarande effekt vid UC och är indicerat då patienten inte svarar adekvat på konven- tionell behandling med 5-ASA och tiopuriner. Samtliga anti-TNF-antikroppar har indikationen UC. Även integrin- hämmaren vedolizumab och anti-IL-12/23-antikroppen ustekinumab utgör ett alternativ vid underhållsbehandling då konventionell behandling ej är tillfyllest. Jak-hämmare är även ett alternativ vid underhållsbehandling av UC.