Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

98

Cancer vid IBD Risken för kolorektal cancer (KRC) vid långvarig/extensiv kolit är den kliniskt mest signifikanta komplikationen vid IBD och mer än dubbelt så hög som förväntat. Den förhöjda risken beror delvis på att patienter med IBD är förhållandevis unga vid tidpunkten för diagnos av KRC och att denna cancerform är relativt ovanlig i yngre åldrar i normalbefolkningen. Risken för KRC är beroende av flera faktorer, framför allt samtidig förekomst av PSC, extensiv utbredning, debut vid ung ålder (<20 år), lång sjukdomsduration, hereditet för KRC samt manligt kön. Uttryckt som absolut kumulativ risk (vilken tar hänsyn till duration av sjukdomen) föreligger det en KRC-risk på ca 7,5 % efter 30 års duration för de patienter som har extensiv UC. Patienter med extensiv CD i kolon bedöms även de ha en ökad risk för KRC. Därför re- kommenderas regelbundna endoskopikontroller för patienter med utbredd UC eller Crohnkolit efter 8 10 års sjukdoms- duration. Vid samtidig PSC bör koloskopikontroller påbörjas direkt efter IBD-debuten. CD-patienter med långvarigt tunn- tarmsengagemang har en liten, men signifikant överrisk för tunntarmscancer.

Koloskopisk övervakning vid IBD

Påvisandet av ett samband mellan förekomst av dysplasi i slemhinnan och risk för KRC vid IBD har gjort att särskilda övervakningsprogram har initierats för att undvika en ökad mortalitet i KRC. Dock saknas än idag kontrollerade studier