Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

45

Observera att man kan ha kvar insatt 5-ASA och/eller tiopuriner/metotrexat när man går upp till biologiska läkemedel. s.k. kombinationsbehandling. Tofacitinib bör ej kombineras med tiopuriner men 5-ASA kan vara kvar. Inbördes ordning mellan de biologiska läkemedlen är ej helt vetenskapligt klarlagd utan man får utgå från tid till respons, risk för avtagande effekt av läkemedlet, erfarenhet samt kostnad. Det är aktuell situation och förutsättning för den individuella patienten som får avgöra. Om UC eller CD anges efter enskilt läkemedel begränsas indikationen till denna diagnos.

5-ASA

KORTISON

IMMUN- MODULERING

BIOLOGISKA LÄKEMEDEL

FRAMTIDA LÄKEMEDEL

tiopuriner/ metotrexat (CD)

Accelererad Step-up Varje behandlingssteg bör optimeras men detta får inte fördröja ett steg upp vid otillräcklig respons

Top-down Vid allvarlig sjukdom ev med hotande kolektomi kan Top-down från anti-TNF övervägas

Tofacitinib kan prövas direkt om immunmodulering fallerar vid UC

Anti-TNF: infliximab/ idalimumab/ golimumab (UC) Integrinhämmare: vedolizumab Anti-IL-12/23: ustekinumab

Jak-hämmare: tofacitinib (UC)

Induktions- och underhållsbehandling Översiktligt kan man dela in behandlingen av IBD i en akut fas där man vill nå symptomreduktion och slutligen sjukdoms- remission, d. v. s. induktionsbehandling. Därefter vill man bibehålla remission med underhållsbehandling.

SMÅ MOLEKYLER

Figur 4. Medicinsk behandling vid IBD behandlingstrappan.