Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

92

Nutrition vid IBD En kost likt Nordiska näringsrekommendationer verkar vara skyddande mot IBD med regelbundet intag av frukt, grönsaker, fet fisk och vegetabiliska fetter kombinerat med lägre intag av processat eller rött kött, sockerrika livsmedel/ drycker samt av relativt näringsfattig snabbmat med hög andel animaliskt fett. Det finns dock inget stöd för att någon specifik special- eller exklusionskost skulle optimera behandling eller förebygga skov.

Malnutrition i samband med IBD är ofta multifaktoriell. Nedsatt födointag till följd av hög inflammatorisk aktivitet, förändrad motilitet eller mekaniska hinder (stenoser), i kombination med ökade förluster via diarréer och blöd- ningar är viktiga faktorer liksom malabsorption på grund av inflammerade tarmavsnitt eller efter resektion. Att hoppa över måltider under skov kan helt enkelt vara en strategi för att kunna ta sig igenom vardagen. Extra näringstillförsel är därför ofta ett nödvändigt komplement till den medicinska behandlingen. Det av stor vikt att utreda orsak till eller risk för malnutrition och sätta in rätt nutritionsåtgärder för att optimera möjligheten till effektiv återhämtning vid aktiv sjukdom. Alla nydebuterade patienter bör få möjligheten till nutritionsbedömning och grundläggande kostgenomgång. Dietistkontakt i tidigt skede är väsentligt under ett långdra- get måttligt eller svårt skov.

Enteral nutrition Vid UC saknas vetenskapligt stöd för att nutritionsbe- handling skulle ha lindrande effekt på inflammationen. Däremot är det av vikt att behandla eventuell undernäring.

Vid CD finns det delvis stöd för att tillförsel av enbart enteral nutrition har antiinflammatorisk effekt likvärdigt