Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

56

inträder finns möjligheten att doseskalera till 10mg x 2 som underhållsbehandling. Samma screening ska genomföras som vid biologisk behandling, d.v.s. tuberkulos, hepatit B/C och varicella. Man bör även kontrollera blodstatus inkl B-diff eftersom tofacitinib ej bör insättas hos patienter med ett absolut lymfocyttal ≤ 0,75 x 109/l, neutrofiltal ≤ 1,0 x 109/l eller Hb < 90g/l. Anemi, infektioner och förhöjda blodfet- ter är några av de biverkningar som rapporterats i studierna. Hb, lymfocyter och neutrofiler bör monitoreras före, efter 4 8 veckor och därefter var tredje månad. Lipidvärden bör kontrolleras 8 veckor efter insättning och statiner har effekt på höga lipidnivåer. Vid infektion pausas behandlingen och kan återinsättas med bibehållen effekt efter läkning. Efterföljande studier har även visat ökad risk för tromboskomplikationer hos vissa patientgrupper, varför riskfaktorer för trombossjukdom bör penetreras innan insättning av tofacitinib. Tofacitinib kan användas direkt efter otillräcklig effekt av konventionell behandling (5-ASA, GCS och tiopuriner) eller vid behand- lingssvikt med biologiska läkemedel. Jak-hämmare ska inte kombineras med tiopuriner eller biologiska läkemedel. Studier har visat att tofacitinib kan ge relativt snabb symptomlindring. Jak-hämmares positionering i behandlingsstrategin behöver dock utvärderas ytterligare.

Innan biologisk behandling eller Jak-inhibering initieras ska patienten screenas för tuberkulos.