Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

51

Tiopuriner, d.v.s. azatioprin, (Imurel®) och dess metabolit 6-merkaptopurin(6-MP, Puri-Nethol®) är en typ av immun- modulerare som interfererar med de novo syntesen av puriner och därmed produktionen av bl.a. vita blodkroppar.

Azatioprin/6-MP utgör en effektiv underhållsbehandling vid UC. Då tiopuriner kan ha ett fördröjt anslag upp till några månader är det särskilt viktigt vid UC att kombinera med annan behandling under den akuta fasen. Dessa läke- medel utgör således inte akut medicinsk behandling som ska ges för att inducera klinisk remssion. De ska ses som remissionsbevarande, d.v.s. underhållsbehandling.

På många kliniker i Sverige görs idag en fenotypbestäm- ning av enzymet TPMT TioPurinMetylTransferas före insättning av tiopuriner för att utesluta att patienten saknar enzymaktivitet och även identifiera intermediär aktivitet. De få patienter som saknar eller har kraftigt nedsatt TPMT- aktivitet (ca 1/300) ska ej behandlas med tiopuriner efter- som de då riskerar att drabbas av benmärgsdepression. Vid normal eller intermediär TPMT-aktivitet kan tiopuriner introduceras med successiv dosökning. Vid intermediär TPMT-fenotyp bör måldosen reduceras något.

Normal startdos av azatioprin kan vara 25 mg/dag med upptrappning till en måldos mellan 2 och 2,5 mg/kg med dosupptrappning varje eller varannan vecka. Måldos bör ej nås förrän efter 4 veckors upptitrering för att und- vika illamående och muskelvärk. Kontroll görs av blod- och leverstatus cirka var 10e dag tills patienten uppvisat stabila blodprover under behandling med måldos. Därefter glesas kontrollerna ut till förslagsvis var tredje månad. 6-MP har måldos 1 1,5 mg/kg. Hos steroidberoende patienter kan GCS-dosen minskas successivt när azatioprin börjar verka och i de flesta fall helt utsättas så småningom. Aminosalicylater per os behålls vanligtvis.

Vissa patienter kan behöva en högre azatioprindos än 2 mg/kg för att nå full effekt och man får ofta finjustera dosen