Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

14

Forskningen har även påvisat reducerad frisättning av cytokiner hos makrofager från CD-patienter, vilket kun- nat kopplas till polymorfism i generna irgm och atg16l1. Denna genetiska defekt ger felaktiga posttranslationella modifieringar av makrofagens cytokiner vilket leder till intracellulär transport till lysosomer där cytokinerna bryts ner. Denna s.k. autofagi minskar frisättningen av makrofa- gens cytokiner och därmed försämras immunsvaret. Även om vissa drag vid UC kan förknippas med autoimmun sjukdom har ingen specifik antikropp påvisats. Onormal förekomst av vissa andra antikroppar förekommer dock. Två antikroppar är vanligare vid UC än CD, antikroppar mot neutrofila leukocyter (pANCA, perinuclear antineutrophi- lic cytoplasmatic antigen) samt mot ett kolonantigen. Den kliniska relevansen av dessa fynd är dock oklar. Övriga miljöfaktorer Icke-rökare och före detta rökare löper ökad risk att få UC. Aktiv rökning är däremot starkt korrelerad till CD. Risken att få CD är dubbelt så hög hos rökare jämfört med icke-rökare och högst för storrökare. Även riskerna för recidiv efter operation vid fortsatt rökning är kraftigt ökad. Orsakerna till detta kliniskt viktiga motsatsförhållande vad gäller rökvanor och IBD är okända, men en immunologisk påverkan har föreslagits. Vidare har flera oberoende studier visat att appendektomi skyddar mot senare utveckling av UC. Det är dock en tidigare genomgången appendicit som är den viktigaste skyddsfaktorn och ej operationen i sig. Vid CD verkar förhållandet återigen vara omvänt men detta är osäkert eftersom det är vanligt att Crohndiagnosen fastställs inom ett år efter appendiciten. Möjligheten är således att Crohninflammationen har misstagits för appendicit.