Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

68

bägge cytokinerna blockeras. Cirka 6 mg/kg ges intra- venöst som startdos följt av en andra dos 90 mg subkutant efter 8 veckor. Om patienten svarar på behandlingen ges fortsättningsvis subkutana injektioner var 12:e vecka. Om patienten inte svarat adekvat på behandlingen 8 veckor efter första subkutana dosen kan den andra subkutana dosen ges redan efter 8 veckor. Vid otillräckligt svar finns möjlighe- ten att fortsätta med 90 mg subkutant var åttonde vecka. Ustekinumabs position i behandlingsstrategin är inte klar- lagd i kliniska studier. Värdet av kombinationsbehandling med tiopuriner vid vedolizumab eller ustekinumabbehand- ling har inte kunnat visas i hittills publicerade stora studier.

5. Antibiotika Metronidazol (Flagyl®), som är verksamt mot protozoer och anaeroba bakterier har effekt t.ex. i fall av bakteriell överväxt som ofta förekommer proximalt om stenoser. Läkemedlet har även ofullständigt kartlagda immunmodulerande egen- skaper. Metronidazol har en viss dokumenterad effekt i nivå med den för 5-ASA även vid lätt till måttlig akut ileocekal CD utan stenosering och är jämförbart med sulfasalazin vid utbredning i kolon. Preparatet har även en viss effekt på fistlar och används som tilläggsbehandling efter kirur- giskt dränage av abscesser, ofta i kombination med t.ex. ciprofloxacin. Dosen av metronidazol bör ej överstiga 400 mg x 2 vid längre behandling för att undvika risk för (rever- sibel) neuropati. Vanliga men oftast tolerabla biverkningar av metronidazol är lätt illamående, metallsmak i munnen och beläggningar på tungan. Preparatet har även en viss antabusliknande effekt vilket patienten bör upplysas om.

Oralt givet ciprofloxacin (Ciproxin®) har i mindre pröv- ningar visat sig ha en behandlingseffekt i paritet med