Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

58

inte förbättrats inom 5 7 dagar (den s.k. Oxfordregeln). Det allvarliga medicinska läget vid akut svår kolit underskattas lätt eftersom patienten kan vara bedrägligt opåverkad med mjuk och oöm buk vid palpering.

A. GCS i.v. i fulldos betametason (Betapred®) 4 8 mg x 2. Ge även 5-ASA eller GCS rektalt om det bedöms lämpligt.

B. Vätska + elektrolyter intravenöst för att ersätta förluster. Vid uttalad anemi: Överväg transfusion med erytrocytkoncentrat.

C. Total parenteral nutrition (TPN) har ej visat sig vara av ytterligare nytta till redan given GCS-behandling, men ges vanligen vid ett svårt skov för att optimera patientens nutritionsstatus inför eventuell kolektomi. Undvik CVK om möjligt så att risken för katetersepsis minskas. Byte av perifer nål varje till vartannat dygn bör försökas i första hand.

D. Avföringsodling och fecesanalys med avseende på cystor och maskägg samt Cl. Difficile cytotoxin B bör alltid göras för att utesluta en infektiös komponent i det aktuella skovet, även hos kända UC-fall. Även CMV-infektion måste övervägas. I sällsynta fall kan även EHEC-infektion ge en akut kolitbild. Vid misstanke om samtidig infektion (t.ex. Campylobacter, Salmonella, Shigella) bör antibiotikabehandling övervägas tidigt. Kinoloner, typ ciprofloxacin är förstahandsalternativ. Finns misstanke om perforation insätt omedelbart antibiotika (t.ex. metronidazol + cefotaxim intravenöst).

E. Om patienten ej har illamående eller kräkningar: 1. Öka tidigare sulfasalazin- eller 5-ASA-dos. 2. Insätt 5-ASA. (Var uppmärksam på eventuell sulfaöverkänslighet.)

F. Överväg Fragmin® i profylaktisk dos för att förebygga tromoemboliska komplikationer vid svår kolit (framför allt vid UC men även vid CD).