Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

37

Tabell 11. Mayo score vid UC6

A. Antal avföringar överstigande patientens normala nivå: 0. Normal 1. 1 2 fler än normalt 2. 3 4 fler än normalt 3. >4 fler än normalt

B. Blodtillblandning i avföringen 0. Ingen 1. Spår av blod 2. Tydlig blodtillblandning 3. Mestadels blod (A och B beräknas som ett genomsnitt över de tre närmaste föregående dygnen)

C. Endoskopisk bild 0. Normal/granulering, endast förändrad men synlig kärlteckning 1. Ödem, utsuddad kärlteckning, lätt erytem 2. Erosioner, skör slemhinna, kraftigt erytem 3. Spontanblödning, ulcerationer

D. Läkarens övergripande bedömning av sjukdomsaktiviteten 0. Normal 1. Mild 2. Måttlig 3. Svår Summan av varje delbedömning ger en total poäng. 12 innebär svårt skov, 6 11 är måttligt skov. Poäng mellan 3 och 5 är lätt skov och <3 är klinisk remission. Vid partiellt Mayo score exkluderas endoskopin (C).

Prognos vid UC Mortaliteten vid svåra skov är mycket låg, men fortfarande föreligger en viss ökad överdödlighet när det gäller lång- tidsprognosen. Den är framför allt orsakad av en ökad mor- talitet i kolorektal cancer vid total/extensiv UC (se vidare sidan 98) och i PSC-relaterade komplikationer (cirrhos, cholangiocarcinom). Den sociala prognosen är annars god.