Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

78

Fördelen mot den tidigare s.k. mukosektomin är framför allt kortare operationstid och mindre risk för läckage till följd av minskad påfrestning på sfinkterapparaten under operationen. Inflammation i kvarvarande restbräm av rek- talslemhinna kan dock förekomma liksom även en (mycket liten) kvarvarande risk för neoplasi, se Bild 14. Patienten har ofta 5 7 tarmtömningar per dygn, ev. med 1 2 nattetid.

Bild 14. Bäckenreservoir av s.k. J-typ. Tillförande del av tunntarmen resp. blind del.

2. IRA I de fall där rektum är läkt eller endast uppvisar en lätt inflammation kan IRA övervägas. De funktionella resul- taten är i klass med de vid bäckenreservoir (3 6 tarmtöm- ningar/dag i genomsnitt). IRA innebär dock att en viss risk för nya skov kvarstår samt även en viss risk för neoplasi- utveckling hos dem med tidigare extensiv kolit. IRA är mindre lämpligt vid kolektomi p. g. a. höggradig dysplasi eller cancer, PSC eller vid svårbehandlad proktit.

3. Stomi Proktokolektomi med konventionell ileostomi är dock fort- farande ett alternativ, framför allt hos äldre patienter.

4. Kockreservoir Kontinent ileostomi s. k. Kockreservoir vid UC är numera ett ovanligt ingrepp och innebär en reservoir innanför främre bukväggen med en nippel av tunntarm som sluter