Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

29

Ålder vid diagnos (CD/UC)

A1 ≤ 16 år A2 mellan 17 och 40 år A3 > 40 år

Lokalisation (CD)

L1 Ileal, inkluderar ileocekal lokalisation L2 Kolon L3 Ileo-kolisk L4 Övre GI-Kanalen*

Sjukdomstyp (CD)

B1 Icke-strikturerande, icke-penetrerande; luminal sjukdom B2 Strikturerande B3 Penetrerande sjukdom (fistlar och abscesser) P Perianal sjukdom*

Utbredning (UC)

E1 Ulcerös proktit, sjukdomen begränsad till rektum E2 Vänstersidig UC, sjukdomen lokaliserad distalt om vänsterflexuren E3 Extensiv UC, inflammation som även sträcker sig proximalt om vänster flexur

* L4 och P är tilläggsbeteckningar som kan användas tillsammans med respektive lokalisation och karaktär.

Tabell 6. Montrealklassifikationen enligt SGF:s och Swibregs riktlinjer2

Montrealklassifikationen Montrealklassifikationen har blivit alltmer använd för att karakterisera CD och UC, framför allt inom forskningen där den används i det svenska IBD-registret Swibreg. Denna beskrivning kan även vara användbar för en kortfattad beskrivning av sjukdomsfenotypen i journalföringen hos den individuella patienten. Klassifikationen ska beskriva den mest uttalade sjukdomstypen i patientens sjukdomshistoria.