Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

8

Utbredning + Även övre GI-kanalen + Anus + Diskontinuerlig

Transmuralt engagemang + Fissurerande sår + Abscesser + Fistlar

Epidemiologi IBD är vanligare i städer än på landsbygden, vanligare i Nordeuropa och Nordamerika än exempelvis i Sydeuropa, och vanligare i I-länder jämfört med U-länder. Den stigande IBD-förekomsten (såväl incidens som prevalens) kan följas i spåren av ökad levnadsstandard och ändrade livsstilsvanor framför allt i USA/Kanada och Nordeuropa efter andra världskriget. Även om vi nu kan se vissa epidemiologiska tecken på att IBD-incidensen minskar t.ex. i östra Kanada, har den stigit mycket kraftigt i Japan och Kina länder som tidigare varit helt förskonade från kroniska tarminflamma- tioner. I Sverige har incidensen för UC stigit gradvis sedan 1940-talet och den senaste statistiken visar en nivå på 20 nya fall per 100 000 invånare i Uppsalaregionen. Incidensen för CD verkar även den fortsätta att öka, särskilt i de yngsta åld- rarna. Den åldersspecifika incidenstoppen för CD är högst bland dem som är i dryga tjugoårsåldern vid insjuknandet

För säker diagnos krävs antingen 3 st + eller 1 st + och 1 st + + (granulom) kons ta terade med klinik, endoskopi, biopsier, radiologi eller operationspreparat. Fynd av 2 st + gör diagnosen trolig.

Tabell 1. Lennard-Jones kriterier för CD

Fibros + Strikturer

Histologi + Lymfoida sår + Lymfoid hyperplasi + Normala kryptor + + Granulom