Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

21

Bild 4. Oregelbunden, ställvist eroderad slemhinna med fibrinexsudat vid kroniskt aktiv obestämbar kolit.

tunna och lättmanövrerade videoinstrument vid de flesta gastroenterologiska enheter i landet. För utredning av övre GI-besvär och vid misstanke om CD, görs lämpligen i första hand esofagogastroskopi med multipla px. Även vid ett normalt makroskopiskt fynd i ventrikeln bör px tas eftersom påvisande av fokal kryptit kan vara ett tecken på CD-förändringar på annan plats i GI-kanalen. Dessutom bör biopsier tas från duodenum för att säkert utesluta celiaki som ibland kan förekomma parallellt med UC, CD och MC.

3. Kapselundersökning Utvecklingen av små videokapslar (t. ex. Given® och Olym- pus®) har förbättrat möjligheterna till slemhinne-bedöm- ning även av tunntarmen med relativt hög bildkvalitet. Vid oklara fall där man inte ser några förändringar med MR tunntarm påvisar inte sällan kapselundersökningen mindre CD-lesioner som ännu inte lett till kliniskt signifikanta strikturer. Vid obstruktionssymptom rekommenderas dock starkt att kapselundersökning alltid föregås av MR tunn- tarm för att utesluta eventuella strikturer/stenoser, eftersom kapselretention kan leda till ileus och akut laparotomi. Kapselmetodiken är mest av värde vid IBD-fall med oklar anemi/blödning.